سوابق

برخی از پروژه های اجرا شده

SAMSUNG CAMERA PICTURES

مجتمع مسکونی آسمان

منطقه 22 تهران
24 طبقه , 2 متر بر ثانیه
کارفرما : بهداری سپاه

Qhom-1676-001

بیمارستان شهید بهشتی قم

استان قم
9 طبقه , 1.6 متر بر ثانیه
کارفرما :دانشگاه علوم پزشکی قم

27564706

بیمارستان امام رضا

کرمانشاه
10 طبقه , 1.6 متر بر ثانیه روی فضای بیرونی ساختمان
کارفرما :علوم پزشکی کرمانشاه

635706527899742000

بیمارستان سینا

تهران , حسن آباد
12 طبقه , 1.6 متر بر ثانیه
کارفرما : علوم پزشکی تهران

56861

بیمارستان ابهر

ابهر
6 طبقه , 1 متر بر ثانیه
کارفرما : سازمان مجری ساختمان های دولتی و شهرسازی

بیمارستان-تالش-600x400

بیمارستان تالش

تالش
4 طبقه , 1 متر بر ثانیه
کارفرما : سازمان مجری ساختمان های دولتی و شهرسازی